Procedure bij het opstellen van een revalidatiedossier

 

Stap 1:

Ouders en hulpverleners kunnen het juiste document vinden op deze site bij 'Documenten'.
Ouders en hulpverleners kunnen terecht voor hulp en info bij de zoco van elke school.

Er zijn vier soorten basisdocumenten
  1. Revalidatie tijdens de schooluren na ziekte of ongeval
  2. Revalidatie tijdens de schooluren bij een stoornis met officiële diagnose
  3. Revalidatie op school buiten de lestijden
  4. Revalidatie op school voor leerplichtige kleuters
Elk basisdocument bevat drie delen:

DEEL 1: de ‘verklaring van de ouders’ wordt ingevuld door de ouders.
DEEL 2: de ‘samenwerkingsovereenkomst’ wordt ingevuld door de externe hulpverlener.
Uit de omschrijving die de externe hulpverlener invult, blijkt dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Onder schoolgebonden aanbod wordt verstaan: het reguliere pedagogisch-didactisch aanbod voor alle leerlingen, de aanvullende zorgmaatregelen op niveau van de school of de scholengemeenschap, en de schoolexterne dienstverlening door personeel of diensten, gefinancierd of gesubsidieerd door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.
DEEL 3: de ‘toelating van het schoolhoofd’ met de handtekening van directie en alle betrokken partijen.

Stap 2:

Op het moment dat een ingevuld basisdocument (deel 1 en deel 2) bezorgd wordt aan de school, organiseert de zoco een overleg met het CLB en het schoolteam.

De zoco legt een dossier aan en houdt dit twee schooljaren bij. (zie omzendbrief)
In elk dossier zit een basisdocument en de verplichte bijlagen (controle verificateur):

bij doc. 1
- Medisch attest met vermelding van de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur
van de revalidatie
- Advies CLB
bij doc. 2
- Officiële diagnose
- Advies CLB
- Eindverslag op het einde van het schooljaar
bij doc. 3
- geen verplichte bijlagen
bij doc. 4
- geen verplichte bijlagen
De directie beoordeelt het dossier a.d.h.v. de bevraging.
Zijn alle voorwaarden vervuld en is het dossier in orde?

Stap 3:

De zoco bewaart het dossier (controle verificateur)
en bezorgt een kopie aan de ouders, de externe hulpverlener en aan de leerkracht.
De leerkracht bewaart de kopie in het register (controle verificateur)
en noteert een H-code (controle verificateur) als de leerplichtige leerling bij het begin van de dag/namiddag naar de therapie is.
De zoco organiseert regelmatig een tussentijds overleg en registreer het in het KVS/LVS (controle verificateur)


Stap 4:

Op het einde van het schooljaar:
de zoco vervolledigt het dossier met het eindverslag van de externe hulpverlener. (controle verificateur)