De zorgwerking bij CDI

In elk van onze scholen werkt een zorgcoördinator (‘zoco’). Het is de bedoeling dat een ‘zoco’, i.s.m. team en directie, binnen de school een zorgbeleid ontwikkelt. Op die manier kan de zorg (in de ruime zin van het woord) voor de leerlingen zo optimaal mogelijk verlopen. “Zorg” is een taak van het hele team, waarbij de zoco, naast de directie, het aanspreekpunt wordt voor alle aspecten die met “zorg” verband houden.
De zoco kan werken op drie niveaus:

  1. vooreerst moet hij/zij in de school een zorgbeleid helpen ontwikkelen. Het is evident dat dit beleid vertrekt vanuit de schoolvisie. (werken op schoolniveau)
  2. daarnaast staat de zorgbegeleider ook in voor het coachen van de leerkrachten in hun ‘handelingsgericht werken’. (werken op leerkrachtenniveau)
  3. ten slotte staat hij/zij ook nog in voor het begeleiden van leerlingen. (werken op leerlingenniveau)

Let wel: de zorgbegeleiding van leerlingen gebeurt nog steeds hoofdzakelijk door de klassenleerkracht.(eerstelijnszorg)

Om dit alles te realiseren is binnen de school heel wat denkwerk nodig en moeten de zoco’s de tijd en de ruimte krijgen om in deze functie te groeien.
Om hen hierbij te helpen, werd binnen onze scholengemeenschap een “werkgroep zorgcoördinatie” opgericht. Deze werkgroep houdt de vinger aan de pols betreffende de zorgwerking in de verschillende scholen en ondersteunt de implementatie van nieuwe inzichten inzake zorgbeleid.
Het volgen van gerichte nascholingen is hierbij ‘een must’.

Verschillende keren per jaar komen de zoco’s samen om hun handelen in vraag te stellen, hun werking te verfijnen, hun expertise te delen met elkaar en zo zelf meer en meer expert in eigen school te worden. De zoco’s hebben als taak hierbij als ‘doorgeefluik’ te fungeren om de zorginitiatieven kenbaar te maken binnen het eigen (zorg)team. Er is ook een vraaggestuurde werking mogelijk, hierbij kan een ‘luisterend oor bieden’ vaak al een stap in de goede richting zijn.

Onze scholengemeenschap telt ook een school voor buitengewoon basisonderwijs, namelijk "HET VLOT" in de Sint-Elisabethstraat te Ieper.

Voor brede informatie over de werking van 'Het Vlot' verwijzen we naar de site van de school www.hetvlot.be zelf.