Benodigde documenten

Afwezigheid wegens revalidatie : welke documenten zijn ten minste nodig?

 

  1. De afwezigheid in het gewoon of buitengewoon onderwijs omwille van revalidatie na ziekte of ongeval,die niet behoren tot situaties die vallen onder B of C en dit gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.
  2. De afwezigheid in het gewoon onderwijs gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose.
  3. De afwezigheid in het buitengewoon onderwijs gedurende maximaal 250 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

Voor meer informatie in verband met de benodigde documenten: zie tabel A, tabel B en tabel C hieronder.

 

A

Aantal en welke documenten

De afwezigheid in het gewoon of buitengewoon onderwijs omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, die niet behoren tot situaties die vallen onder B of C en dit gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

1) Verklaring van de ouders

Waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.

2) Een advies

Een advies, geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom revalidatie tijdens de lestijden vereist is.

3) Een toestemming van de directeur

Voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

4) Medisch attest ofwel een   samenwerkingsovereenkomst

Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.

Extra info

Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, in overleg met de klassenraad en de ouders. Het advies moet motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.

 

B

Aantal en welke documenten

De afwezigheid in het gewoon onderwijs gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose.

1) Verklaring van de ouders

Waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.

2) Een advies

Geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding in overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Onder schoolgebonden aanbod wordt verstaan: het reguliere pedagogisch-didactische aanbod voor alle leerlingen, de aanvullende zorgmaatregelen op niveau van de school of scholengemeenschap,en de schoolexterne dienstverlening door personeel of diensten, gefinancierd of gesubsidieerd door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Deze omschrijving   is conform de adviezen van de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

Elk jaar opnieuw een nieuw CLB-advies nodig!

3) Een toestemming van de directeur

Die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag. Impliceert dus ook elk jaar een nieuw CLB-advies.

4) Medisch attest ofwel een   samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en aan het centrum voor leerlingenbegeleiding, met inachtneming van de   privacywetgeving waaraan hij onderworpen is.

Extra info

In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters   uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen. Het advies moet motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.

 

C

Aantal en welke documenten

De afwezigheid in het buitengewoon onderwijs gedurende maximaal 250 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

1) Verklaring van de ouders

Waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.

2) Een advies

Geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding in overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom revalidatie voor die leerling vereist is.

Elk jaar opnieuw een nieuw CLB-advies nodig!

3) Een toestemming van de directeur

Die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag. Impliceert dus ook elk jaar een nieuw CLB-advies.

4) Medisch attest ofwel een   samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijsaanbod voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het centrum voor leerlingenbegeleiding, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is.

 5)

Een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs.