Welkom bij Centrumscholen Dekenij Ieper

Overkoepelende initiatieven

Overkoepelende initiatieven

De scholen van onze scholengemeenschap werken samen op verschillende vlakken. Zo worden cursussen georganiseerd over de schoolgrenzen heen voor het personeel dat eenzelfde taak uitoefent binnen CDI.

Samen met de vzw buitenschoolse opvang zorgen we op woensdagmiddag en tijdens de schoolvakanties voor kwaliteitsvolle opvang.

We bouwen samen onze zorgwerking uit. Ook op het vlak van preventie wordt een gemeenschappelijk beleid gevoerd, waar het medicijnbeleid een belangrijk onderdeel van vormt.

Dit zijn maar enkele items van onze steeds breder wordende samenwerking. Samen werken, want samen staan we sterker!

Medicijnbeleid

Kinderen brengen zeer veel tijd door op school. Het is dan ook onvermijdelijk dat de school te maken krijgt met een leerling die ziek wordt op school of een kind dat medicatie moet innemen. Elke school dient een medicijnbeleid te voeren dat goedgekeurd werd door het schoolbestuur. Dit is ten voordele van de veiligheid en de gezondheid van onze kinderen.

 • Zieke kinderen worden niet naar school gestuurd.
 • Wij willen onze kinderen opvoeden in een cultuur dat medicijnen innemen niet zo vanzelfsprekend is.
 • We streven ernaar medicijnen zo veel mogelijk te beperken: medicijnen toedienen gebeurt per uitzondering. Indien het toch noodzakelijk is, wil dan aan de behandelende arts vragen om een medicijn te kiezen met een beperkte frequentie qua inname.
 • Er is een nuloptie voor schoolmedicijnen: de school beschikt niet over eigen medicijnen.
 • Wij aanvaarden enkel medicijnen met schoolattest ingevuld en ondertekend door de ouders of een attest van de dokter. De schoolattesten kun je krijgen op het secretariaat, bij de leerkracht of kan je onderaan deze pagina downloaden. Indien geen schriftelijk toestemming worden medicijnen geweigerd.
 • Medicijnen worden liefst niet meegegeven met de kinderen: af te geven door ouders of verantwoordelijke op het secretariaat of aan de leerkracht, aan het opvangpersoneel of aan de busbegeleiding.
 • Medicijnen worden op school bewaard achter slot, of in de koelkast in een beschermde ruimte.
 • Bij twijfel of plotse ziekte worden de ouders opgebeld. Indien die niet bereikbaar zijn en we oordelen dat een dringend onderzoek nodig is, zullen wij de huisarts, een andere arts of de spoeddienst contacteren.

Bekijk het schoolattest voor het toedienen van medicijnen.

Opvang

 • Woensdagmiddagopvang / vakanties

  Sedert het schooljaar 2007-2008 organiseert geen enkele school van de scholengemeenschap nog een eigen woensdagnamiddagopvang. Er is wel een gezamenlijk initiatief om ervoor te zorgen dat kinderen, die op woensdagnamiddag nood hebben aan opvang, daar kunnen van genieten. Ook tijdens de schoolvakanties kunnen ze daar terecht. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kan terecht op www.buitenschoolseopvangieper.be

  Let op: vooraf inschrijven is noodzakelijk!

 • Morgen-, middag- en avondopvang

  In iedere school wordt op schooldagen elke morgen een gelijkwaardige opvang georganiseerd naar kwaliteit en duur. Elke school zal het aanbod wel enigszins aanpassen aan de eigen situatie, aan de mogelijkheden en aan de vraag van de ouders. Informeer u op de school van uw kind!

Zorgwerking

In elk van onze scholen werkt een zorgcoördinator (‘zoco’). Het is de bedoeling dat een ‘zoco’, i.s.m. team en directie, binnen de school een zorgbeleid ontwikkelt. Op die manier kan de zorg (in de ruime zin van het woord) voor de leerlingen zo optimaal mogelijk verlopen. “Zorg” is een taak van het hele team, waarbij de zoco, naast de directie, het aanspreekpunt wordt voor alle aspecten die met “zorg” verband houden.
De zoco kan werken op drie niveaus:

 1. vooreerst moet hij/zij in de school een zorgbeleid helpen ontwikkelen. Het is evident dat dit beleid vertrekt vanuit de schoolvisie. (werken op schoolniveau)
 2. daarnaast staat de zorgbegeleider ook in voor het coachen van de leerkrachten in hun ‘handelingsgericht werken’. (werken op leerkrachtenniveau)
 3. ten slotte staat hij/zij ook nog in voor het begeleiden van leerlingen. (werken op leerlingenniveau)

Let wel: de zorgbegeleiding van leerlingen gebeurt nog steeds hoofdzakelijk door de klassenleerkracht.(eerstelijnszorg)

Om dit alles te realiseren is binnen de school heel wat denkwerk nodig en moeten de zoco’s de tijd en de ruimte krijgen om in deze functie te groeien.
Om hen hierbij te helpen, werd binnen onze scholengemeenschap een “werkgroep zorgcoördinatie” opgericht. Deze werkgroep houdt de vinger aan de pols betreffende de zorgwerking in de verschillende scholen en ondersteunt de implementatie van nieuwe inzichten inzake zorgbeleid.
Het volgen van gerichte nascholingen is hierbij ‘een must’.

Verschillende keren per jaar komen de zoco’s samen om hun handelen in vraag te stellen, hun werking te verfijnen, hun expertise te delen met elkaar en zo zelf meer en meer expert in eigen school te worden. De zoco’s hebben als taak hierbij als ‘doorgeefluik’ te fungeren om de zorginitiatieven kenbaar te maken binnen het eigen (zorg)team. Er is ook een vraaggestuurde werking mogelijk, hierbij kan een ‘luisterend oor bieden’ vaak al een stap in de goede richting zijn.

Het Vlot

Buitengewoon basisonderwijs

Onze scholengemeenschap telt ook een school voor buitengewoon basisonderwijs:
Het Vlot in de Sint-Elisabethstraat in Ieper.

Bezoek hetvlot.be

Vorming

CDI Ieper zorgt voor permanente opleiding voor haar personeel.
 • Maaltijdbedelers, buspersoneel en onderhoudspersoneel

  In samenwerking met de groep INTRO vzw organiseert het schoolbestuur opleidingen voor maaltijdbedelers, buspersoneel en onderhoudspersoneel. De medewerkers van alle vestigingen van onze scholengemeenschap komen hiervoor regelmatig samen.
 • Leerkrachten

  Voor leerkrachten worden af en toe gezamenlijke personeelsvergaderingen en gezamenlijke studiedagen georganiseerd. Daarnaast vinden er teamgerichte nascholingen plaats en kunnen de leerkrachten ook deelnemen aan de individuele vormingsinitiatieven.
 • EHBO

  Jaarlijks organiseert de scholengemeenschap een cursus EHBO. In elke vestigingsplaats volgde minimum 1 leerkracht de cursus.
 • Gemachtigd opzichter

  Onze scholengemeenschap richt jaarljks een cursus 'gemachtigd opzichter' in. Een gemachtigd opzichter heeft de bevoegdheid om het verkeer stil te leggen om groepen voetgangers veilig te laten oversteken. Deze opleiding wordt gegeven door de verkeersdienst PZ Arro Ieper.

Lees meer: Overkoepelende initiatieven

Onze school als geloofsgemeenschap

Onze school als geloofsgemeenschap

Als katholieke basisschool en als christelijke opvoeders kiezen wij voor de fundamentele opdracht onze kinderen te begeleiden vanuit een uitgesproken evangelische geest.

In onze school willen wij onze kinderen een christelijke visie op God, mens en wereld aanreiken. Dat gebeurt langs expliciete verkondiging in levensechte lessen katholieke godsdienst. Christelijk begeleiden wordt dan een stukje schepping in onze handen krijgen, parels - uit Gods handen gevallen - met de nodige zorgen omringen en het beginnend geloof tot rijping brengen. Wij menen dat katholieke godsdienst maar echt wordt, in het leven van onze kinderen, als ze verankerd ligt in hartelijk samenleven en samenwerken in de klas, op school en thuis: aandacht geven aan alle kinderen, zeker aan de zwakste; samen bidden dat tot inzet voor anderen oproept, waarbij het vieren een eerste plaats krijgt.

Onze eersteklassertjes bereiden wij vanuit de klas voor op hun Eerste Communie in samenwerking met de parochie. Onze leerlingen van het zesde leerjaar worden voorbereid op hun Vormsel door de catechisten van hun eigen parochie. De school speelt in op dit feestelijk - kerkelijk engagement. Een christelijke visie op God, mens en wereld vraagt uiteindelijk een inzet, een betrokkenheid. Onze kinderen zullen wij aansporen om zich in te zetten voor hun medemensen en voor een betere wereld. In ons samenzijn zal opvoeden tot bidden een belangrijke plaats krijgen: zwijgend, stamelend, dankend, zingend, vierend, met eigen of geijkte voorgezegde woorden... Dat is bidden dat in en bij het leven hoort. Zo wordt bidden iets waardevol, iets zo noodzakelijk als adem, als zuurstof.

Lees meer: Onze school als geloofsgemeenschap

Algemene info

Algemene info

Leerplicht en inschrijvingsrecht


Schooltoelage


Ook kleuters en kinderen uit het lager onderwijs kunnen in aanmerking komen voor een schooltoelage.

De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog mag zijn. Daarnaast spelen nationaliteit en de aanwezigheid op school een rol.

Naar schatting heeft één op vier leerlingen recht op een schooltoelage. Het is dus zeker de moeite om eens na te kijken of u in aanmerking komt.

De gelijkschakeling van de inkomensvoorwaarden van kleuter- tot en met hoger onderwijs maakt het mogelijk om één gezinsdossier in te dienen: voortaan volstaat één formulier voor alle kinderen samen.

Ook het aantal toe te voegen documenten is beperkt: geen aanslagbiljet meer van de belastingen, geen inschrijvingsdocument van de school.

U kunt een toelage aanvragen tot en met 1 juni van het lopende schooljaar, op papier of online.

Op de website studietoelagen kunt u digitaal een aanvraag indienen. Of de formulieren binnen halen en afdrukken.

Goed om weten hierbij is dat het aanvragen en verkrijgen van een schooltoelage niet alleen voor de ouders interessant is, maar ook voor de school zelf:

 • Een leerling die een schooltoelage krijgt levert de school extra lestijden op. Hierdoor kan de school een beter gelijke-onderwijskansenbeleid organiseren, kleinere klassen maken, meer leerkrachten in dienst nemen, ...
 • Een leerling die een schooltoelage krijgt levert de school extra werkingsmiddelen op. Hierdoor kan de school makkelijker extra zorgmateriaal, nieuw didactisch materiaal, nieuwe handboeken en werkschriften, computers, computerprogramma's, ... aankopen.

Het aanvragen van een schooltoelage is mogelijk op papier of online.

Klik hier voor het papieren aanvraagformulier

Klik hier voor de online-aanvraag

Voor meer informatie helpen we je op het schoolsecretariaat graag verder!

Afwezigheden


De Belgische leerplichtwet bepaalt dat uw kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het zes wordt.

Dit is dus ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig.

Als ouder bent u verantwoordelijk voor het feit dat uw kind aan de leerplicht voldoet.

 

Voor het voldoen aan deze leerplicht hebt u gekozen voor inschrijving in een school. Een inschrijving alleen is evenwel niet voldoende: uw kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.

Hierna vindt u in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en wat uw verplichtingen terzake zijn.

 

Uw kind kan enkel gewettigd afwezig zijn in de volgende situaties:

 

 1. Ziekte

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

 

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,…) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

 

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

 

U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk. 

 1. Van rechtswege gewettigde afwezigheden

 

 1. Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed- of aanverwant van uw kind;
 2. Het bijwonen van een familieraad;
 3. De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer uw kind gehoord wordt in het kader van een echtscheiding of moet verschijnen voor de jeugdrechtbank);
 4. Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum);
 5. Onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking van het openbaar vervoer, overstroming,..)
 6. Feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking (de anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestants-evangelische godsdienst). De anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen vallen in de vakantieperiodes. Voor de islam gaat het om: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); voor de joodse godsdienst om het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); voor de orthodoxe godsdienst betreft het Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodoxe Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.
 7. Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het betreft hier niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor de leerling (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling effectief geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document is geldig voor één schooljaar en dient eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden.

 

Voor elke afwezigheid bezorgt u aan de school zo vlug mogelijk een officieel document (2.1. t.e.m. 2.5 en 2.7) of een door u geschreven verantwoording (2.6).

 1. Afwezigheden mits toestemming van de directeur

 

Naast de afwezigheden wegens ziekte en de van rechtswege gewettigde afwezigheden, kunnen er zich nog een aantal situaties voordoen waarin afwezigheden gewettigd kunnen zijn. Om deze reden is een categorie afwezigheden mits akkoord van de directeur ingevoerd.

 

Onder deze categorie vallen de afwezigheden om “persoonlijke redenen”. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u voorafgaand een aanvraag indienen bij de directeur die dit op zijn beurt goed- of afkeurt. Voorbeelden van dergelijke afwezigheden zijn: de opname van een ouder in het ziekenhuis waarbij het kind dan in de mogelijkheid is om mee te gaan naar het ziekenhuis, het overlijden/de begrafenis van de onthaalmoeder of van een buurjongen of - meisje,...

Mits toestemming van de directeur kan uw kind ook afwezig zijn in o.a. volgende omstandigheden:

 

 1. een rouwperiode bij een overlijden
 2. actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een vereniging geselecteerd is, bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie;
 3. afwezigheden wegens trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen), mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie.
  Het dossier bestaat uit:
  a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders;
  b. een verklaring van een bij de Vlaamse Sportfederatie aangesloten sportfederatie waaruit blijkt dat uw kind een trainingsschema van deze federatie volgt en dat dit trainingsschema de gevraagde afwezigheden op school verantwoordt;
 4. deelname aan time-out-projecten
 5. revalidatie in gewoon of buitengewoon onderwijs na ziekte of ongeval (voor maximaal 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen), revalidatie in gewoon onderwijs voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (voor maximaal 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen), revalidatie in het buitengewoon onderwijs (voor maximaal 250 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen); telkens mits het vooraf indienen van een dossier en een goedkeuring van dit dossier door de directie.

U dient steeds zo vlug mogelijk en tijdig de schriftelijke verantwoording van de afwezigheid en/of de nodige dossierstukken aan de school te bezorgen.

 

Opgelet:

Deze afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, geen recht dat u kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.

Er kan geen toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer).

 

Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting en waarbij gemotiveerd werd dat opvang door de school niet haalbaar is, is eveneens een gewettigde afwezigheid.

 1. Afwezigheden van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden

 

Deze categorie is enkel van toepassing op kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen.

Behoort u tot de categorie trekkende bevolking, en kiest u voor de leerplicht van hun kind voor een inschrijving in een school, dan moet u - net als alle andere ouders – er op toezien dat uw kind elke schooldag op school aanwezig is

(behoudens de gewettigde afwezigheden uit punt 1 t.e.m. 3).

Niettemin kunnen er zich in echt uitzonderlijke omstandigheden situaties voordoen waarbij het omzeggens onvermijdelijk is dat uw kind tijdelijk met u meereist. U moet deze situatie op voorhand goed met de school bespreken en het er over eens zijn dat het meenemen van het kind in die situatie aangewezen is. U moet met de school duidelijke afspraken maken over hoe uw kind in die periode met behulp van de school verder onderwijstaken zal vervullen en hoe u met de school in contact zal blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen uzelf en de school neergeschreven worden. Enkel als u uw engagementen terzake naleeft, is uw kind gewettigd afwezig.

 

Behoort u tot de trekkende bevolking, maar verblijft u ter plaatse (bijv. op een woonwagenpark), dan moeten uw kinderen uiteraard elke dag op school aanwezig zijn.

 

xxx

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren. Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.

 

Revalidatie


 • Procedure bij het opstellen van een revalidatiedossier

  Er zijn vier stappen te nemen bij het opstellen van een revalidatiedossier.

  Stap 1:

  Ouders en hulpverleners kunnen het juiste document vinden op deze site bij 'Documenten'.
  Ouders en hulpverleners kunnen terecht voor hulp en info bij de zoco van elke school.

  Er zijn vier soorten basisdocumenten
  1. Revalidatie tijdens de schooluren na ziekte of ongeval
  2. Revalidatie tijdens de schooluren bij een stoornis met officiële diagnose
  3. Revalidatie op school buiten de lestijden
  4. Revalidatie op school voor leerplichtige kleuters
  Elk basisdocument bevat drie delen:

  DEEL 1: de ‘verklaring van de ouders’ wordt ingevuld door de ouders.
  DEEL 2: de ‘samenwerkingsovereenkomst’ wordt ingevuld door de externe hulpverlener.
  Uit de omschrijving die de externe hulpverlener invult, blijkt dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Onder schoolgebonden aanbod wordt verstaan: het reguliere pedagogisch-didactisch aanbod voor alle leerlingen, de aanvullende zorgmaatregelen op niveau van de school of de scholengemeenschap, en de schoolexterne dienstverlening door personeel of diensten, gefinancierd of gesubsidieerd door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.
  DEEL 3: de ‘toelating van het schoolhoofd’ met de handtekening van directie en alle betrokken partijen.

  Stap 2:

  Op het moment dat een ingevuld basisdocument (deel 1 en deel 2) bezorgd wordt aan de school, organiseert de zoco een overleg met het CLB en het schoolteam.

  De zoco legt een dossier aan en houdt dit twee schooljaren bij. (zie omzendbrief)
  In elk dossier zit een basisdocument en de verplichte bijlagen (controle verificateur):

  bij doc. 1
  - Medisch attest met vermelding van de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur
  van de revalidatie
  - Advies CLB
  bij doc. 2
  - Officiële diagnose
  - Advies CLB
  - Eindverslag op het einde van het schooljaar
  bij doc. 3
  - geen verplichte bijlagen
  bij doc. 4
  - geen verplichte bijlagen
  De directie beoordeelt het dossier a.d.h.v. de bevraging.
  Zijn alle voorwaarden vervuld en is het dossier in orde?

  Stap 3:

  De zoco bewaart het dossier (controle verificateur)
  en bezorgt een kopie aan de ouders, de externe hulpverlener en aan de leerkracht.
  De leerkracht bewaart de kopie in het register (controle verificateur)
  en noteert een H-code (controle verificateur) als de leerplichtige leerling bij het begin van de dag/namiddag naar de therapie is.
  De zoco organiseert regelmatig een tussentijds overleg en registreer het in het KVS/LVS (controle verificateur)


  Stap 4:

  Op het einde van het schooljaar:
  de zoco vervolledigt het dossier met het eindverslag van de externe hulpverlener. (controle verificateur)

 • Regelgeving

  Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden

  Een groeiend aantal ouders doet een beroep op schoolexterne hulpverleners. Wanneer de revalidatie gevolgd wordt tijdens de lestijden, gaan de leerlingen gedurende een bepaalde tijd uit de klas voor de behandeling.

  Het doel van de regeling is:

  • Een kader bieden aan scholen om een beslissing te nemen over vragen van ouders om therapie tijdens de lestijden/lesuren toe te staan;
  • De planlast voor scholen verminderen door de duur van de afwezigheid beperkt te verruimen (gewoon onderwijs) en verschillen weg te werken (buitengewoon onderwijs) en tegelijk de afwijkingsprocedure bij de onderwijsinspectie af te schaffen en deze voor sommige situaties te vervangen door een advies van het centrum voor leerlingenbegeleiding dat al een algemene adviserende taak opneemt in het kader van aanvragen voor revalidatie tijdens de lestijden/lesuren;

  Inhoudelijk onderscheiden we drie situaties waarin de directeur van een school een beslissing kan nemen over het toestaan van een afwezigheid van een leerling omwille van revalidatie tijdens de lestijden uitgevoerd door schoolexterne hulpverleners die hiertoe bij de wet gemachtigd zijn. “Bij de wet gemachtigd zijn” is een algemene omschrijving om aan te geven dat de schoolexterne hulpverleners hun therapeutische taak uitvoeren binnen een door de wet geregelde context; dit kan een hulpverleningsinstantie zijn (zoals een revalidatiecentrum bijvoorbeeld) of op basis van het statuut van zelfstandig therapeut (logopedist, kinesitherapeut,…) De schoolexterne hulpverleners moeten kunnen legitimeren dat zij hun beroep uitoefenen op een reglementaire basis.

  1. de afwezigheid in het gewoon of buitengewoon onderwijs omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, die niet behoren tot situaties die vallen onder b) of c), en dit gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

   Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de volgende elementen bevat:

   1. Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden
   2. Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;
   3. Een advies, geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom revalidatie tijdens de lestijden vereist is;
   4. Een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden;

   Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, in overleg met de klassenraad en de ouders. Het advies moet motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.

  2. de afwezigheid in het gewoon onderwijs gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose.

   Met een officiële diagnose bedoelen we een op systematische wijze opgebouwd, geobjectiveerd en gedetailleerd beeld van de problematiek en de onderwijsnoden van een leerling met gebruik van wetenschappelijk verantwoorde methoden en, waar die voorhanden zijn, van vastgelegde standaarden.

   Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat ten minste de volgende elementen bevat:

   1. Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden
   2. Een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs;
   3. Een advies, geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding in overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom revalidatie voor die leerling vereist is;
   4. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;
   5. Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3);

   In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen. Het advies moet motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.

   Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, verplaatsing inbegrepen

  3. De afwezigheid in het buitengewoon onderwijs gedurende maximaal 250 minuten per week; verplaatsing inbegrepen.

   Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat ten minste de volgende elementen bevat:

   1. Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden
   2. Beleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Onder schoolgebonden aanbod wordt verstaan: het reguliere pedagogisch-didactische aanbod voor alle leerlingen, de aanvullende zorgmaatregelen op niveau van de school of scholengemeenschap, en de schoolexterne dienstverlening door personeel of diensten, gefinancierd of gesubsidieerd door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Deze omschrijving is conform de adviezen van de Commissie Zorgvuldig Bestuur;
   3. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;
   4. Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3);

  In uitzonderlijke omstandigheden en mist gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen. Het advies moet motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.

 • Benodigde documenten

  Afwezigheid wegens revalidatie : welke documenten zijn ten minste nodig?

   

  1. De afwezigheid in het gewoon of buitengewoon onderwijs omwille van revalidatie na ziekte of ongeval,die niet behoren tot situaties die vallen onder B of C en dit gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.
  2. De afwezigheid in het gewoon onderwijs gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose.
  3. De afwezigheid in het buitengewoon onderwijs gedurende maximaal 250 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

  Voor meer informatie in verband met de benodigde documenten: zie tabel A, tabel B en tabel C hieronder.

   

  A

  Aantal en welke documenten

  De afwezigheid in het gewoon of buitengewoon onderwijs omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, die niet behoren tot situaties die vallen onder B of C en dit gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

  1) Verklaring van de ouders

  Waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.

  2) Een advies

  Een advies, geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom revalidatie tijdens de lestijden vereist is.

  3) Een toestemming van de directeur

  Voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

  4) Medisch attest ofwel een   samenwerkingsovereenkomst

  Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.

  Extra info

  Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, in overleg met de klassenraad en de ouders. Het advies moet motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.

   

  B

  Aantal en welke documenten

  De afwezigheid in het gewoon onderwijs gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose.

  1) Verklaring van de ouders

  Waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.

  2) Een advies

  Geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding in overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Onder schoolgebonden aanbod wordt verstaan: het reguliere pedagogisch-didactische aanbod voor alle leerlingen, de aanvullende zorgmaatregelen op niveau van de school of scholengemeenschap,en de schoolexterne dienstverlening door personeel of diensten, gefinancierd of gesubsidieerd door het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Deze omschrijving   is conform de adviezen van de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

  Elk jaar opnieuw een nieuw CLB-advies nodig!

  3) Een toestemming van de directeur

  Die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag. Impliceert dus ook elk jaar een nieuw CLB-advies.

  4) Medisch attest ofwel een   samenwerkingsovereenkomst

  Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en aan het centrum voor leerlingenbegeleiding, met inachtneming van de   privacywetgeving waaraan hij onderworpen is.

  Extra info

  In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters   uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen. Het advies moet motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.

   

  C

  Aantal en welke documenten

  De afwezigheid in het buitengewoon onderwijs gedurende maximaal 250 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

  1) Verklaring van de ouders

  Waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.

  2) Een advies

  Geformuleerd door het centrum voor leerlingenbegeleiding in overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom revalidatie voor die leerling vereist is.

  Elk jaar opnieuw een nieuw CLB-advies nodig!

  3) Een toestemming van de directeur

  Die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag. Impliceert dus ook elk jaar een nieuw CLB-advies.

  4) Medisch attest ofwel een   samenwerkingsovereenkomst

  Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijsaanbod voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het centrum voor leerlingenbegeleiding, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is.

   5)

  Een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs.

Tijdelijk onderwijs aan huis


Is uw kind langdurig ziek? Surf dan naar

Langdurig of chronisch ziek

Lees meer: Algemene info

Praktisch

Even praktisch

 • Inschrijvingen

  Waar en wanneer kan u uw kind inschrijven? Wat brengt u mee? Wanneer zijn kinderen leerplichtig? Welke documenten worden u bij inschrijving ter ondertekening voorgelegd?

  Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, ...) De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

  Voor uw kleuter vanaf twee en een half jaar zijn er zeven instapdata .

  • Begin september (bij het begin van het nieuwe schooljaar)
  • Begin november (na de herfstvakantie)
  • begin januari (na de kerstvakantie)
  • op 1 februari
  • februari (na de krokusvakantie)
  • april (na de paasvakantie)
  • mei (na Hemelvaart)

  Leerplicht

  Kleuters zijn niet leerplichtig. In september van het jaar waarin een kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en is het wettelijk verplicht om les te volgen. Wanneer een zesjarig kind nog in de kleuterklas zit, is het dus net als een ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatige schoolbezoek.

  In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatige schoolbezoek.

  Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB-centrum. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

 • Lesuren en opvang

  We geven u een overzicht van de uren waarop de school open is en geven u inlichtingen over de voor- en naschoolse opvang.

  Lees meer: Praktisch

Interesse om je kind
naar onze school te sturen?

Laat hieronder je gegevens na en we nemen zo snel mogelijk contact op met jullie!

Alvast hartelijk dank

Centrumscholen Dekenij Ieper

telt deze scholen