Overkoepelende initiatieven

De scholen van onze scholengemeenschap werken samen op verschillende vlakken. Zo worden cursussen georganiseerd over de schoolgrenzen heen voor het personeel dat eenzelfde taak uitoefent binnen CDI.

Samen met de vzw buitenschoolse opvang zorgen we op woensdagmiddag en tijdens de schoolvakanties voor kwaliteitsvolle opvang.

We bouwen samen onze zorgwerking uit. Ook op het vlak van preventie wordt een gemeenschappelijk beleid gevoerd, waar het medicijnbeleid een belangrijk onderdeel van vormt.

Dit zijn maar enkele items van onze steeds breder wordende samenwerking. Samen werken, want samen staan we sterker!

Opvang

Woensdagmiddagopvang / vakanties

Sedert het schooljaar 2007-2008 organiseert geen enkele school van de scholengemeenschap nog een eigen woensdagnamiddagopvang. Er is wel een gezamenlijk initiatief om ervoor te zorgen dat kinderen, die op woensdagnamiddag nood hebben aan opvang, daar kunnen van genieten. Ook tijdens de schoolvakanties kunnen ze daar terecht. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kan terecht op www.buitenschoolseopvangieper.be

Let op: vooraf inschrijven is noodzakelijk!

Morgen-, middag- en avondopvang
In iedere school wordt op schooldagen elke morgen een gelijkwaardige opvang georganiseerd naar kwaliteit en duur. Elke school zal het aanbod wel enigszins aanpassen aan de eigen situatie, aan de mogelijkheden en aan de vraag van de ouders. Informeer u op de school van uw kind!

Zorgwerking

In elk van onze scholen werkt een zorgcoördinator (‘zoco’). Het is de bedoeling dat een ‘zoco’, i.s.m. team en directie, binnen de school een zorgbeleid ontwikkelt. Op die manier kan de zorg (in de ruime zin van het woord) voor de leerlingen zo optimaal mogelijk verlopen. “Zorg” is een taak van het hele team, waarbij de zoco, naast de directie, het aanspreekpunt wordt voor alle aspecten die met “zorg” verband houden.
De zoco kan werken op drie niveaus:

  1. vooreerst moet hij/zij in de school een zorgbeleid helpen ontwikkelen. Het is evident dat dit beleid vertrekt vanuit de schoolvisie. (werken op schoolniveau)
  2. daarnaast staat de zorgbegeleider ook in voor het coachen van de leerkrachten in hun ‘handelingsgericht werken’. (werken op leerkrachtenniveau)
  3. ten slotte staat hij/zij ook nog in voor het begeleiden van leerlingen. (werken op leerlingenniveau)

Let wel: de zorgbegeleiding van leerlingen gebeurt nog steeds hoofdzakelijk door de klassenleerkracht.(eerstelijnszorg)

Om dit alles te realiseren is binnen de school heel wat denkwerk nodig en moeten de zoco’s de tijd en de ruimte krijgen om in deze functie te groeien.
Om hen hierbij te helpen, werd binnen onze scholengemeenschap een “werkgroep zorgcoördinatie” opgericht. Deze werkgroep houdt de vinger aan de pols betreffende de zorgwerking in de verschillende scholen en ondersteunt de implementatie van nieuwe inzichten inzake zorgbeleid.
Het volgen van gerichte nascholingen is hierbij ‘een must’.

Verschillende keren per jaar komen de zoco’s samen om hun handelen in vraag te stellen, hun werking te verfijnen, hun expertise te delen met elkaar en zo zelf meer en meer expert in eigen school te worden. De zoco’s hebben als taak hierbij als ‘doorgeefluik’ te fungeren om de zorginitiatieven kenbaar te maken binnen het eigen (zorg)team. Er is ook een vraaggestuurde werking mogelijk, hierbij kan een ‘luisterend oor bieden’ vaak al een stap in de goede richting zijn.

Onze scholengemeenschap telt ook een school voor buitengewoon basisonderwijs:
Het Vlot in de Sint-Elisabethstraat in Ieper.

Het Vlot

Buitengewoon basisonderwijs

Vorming

CDI Ieper zorgt voor permanente opleiding voor haar personeel.
Maaltijdbedelers, buspersoneel en onderhoudspersoneel
In samenwerking met de groep INTRO vzw organiseert het schoolbestuur opleidingen voor maaltijdbedelers, buspersoneel en onderhoudspersoneel. De medewerkers van alle vestigingen van onze scholengemeenschap komen hiervoor regelmatig samen.
Leerkrachten
Voor leerkrachten worden af en toe gezamenlijke personeelsvergaderingen en gezamenlijke studiedagen georganiseerd. Daarnaast vinden er teamgerichte nascholingen plaats en kunnen de leerkrachten ook deelnemen aan de individuele vormingsinitiatieven.
EHBO
Jaarlijks organiseert de scholengemeenschap een cursus EHBO. In elke vestigingsplaats volgde minimum 1 leerkracht de cursus.
Gemachtigd opzichter
Onze scholengemeenschap richt jaarljks een cursus 'gemachtigd opzichter' in. Een gemachtigd opzichter heeft de bevoegdheid om het verkeer stil te leggen om groepen voetgangers veilig te laten oversteken. Deze opleiding wordt gegeven door de verkeersdienst PZ Arro Ieper.

Centrumscholen Dekenij Ieper

telt deze scholen